COLEGIUL NAŢIONAL

GHEORGHE VRĂNCEANU

Regulament

Regulament de funcționare CEAC

Rapoarte

Raport anual de evaluare interna 2017-2018

Raport anual de evaluare interna 2014-2015

Raport anual de evaluare interna 2016-2017

Proceduri operationale

Procedura operationala privind evaluarea performantei personalului auxiliar si nedidactic

Procedura operationala - Managementul conflictelor de munca

Procedura operationala privind modul de completare a registrului matricol

Procedura operationala privind elaborarea deciziilor

Procedura operationala privind elaborarea procedurilor operationale

Procedura de lucru privind evidenta dosarelor

Procedura operationala privind evidenta prezentei invoirilor si concediilor

Procedura operationala privind intocmirea si actualizarea fiselor de post

Procedura operationala privind intocmirea statelor de personal

Procedura operationala privind intocmirea statelor de salarii EDUSAL

Procedura operationala privind intocmirea statelor de salarii

Procedura operationala privind programul de dezvoltare a sistemului de control managerial

Procedura privind accesul in incinta scolii

Procedura operationala privind accesul la informatiile de interes public

Procedura operationala privind activitatea centrata pe elev

Procedura operationala privind activitatea comisiei de cercetare disciplinara

Procedura operationala privind asigurarea ajutorului medical de urgenta

Procedura operationala de colectare feed-back din partea elevilor si parintilor

Functionarea comisiei pentru acordarea burselor scolare

Procedura operationala a comisiei de curriculum

Procedura operationala de consiliere a elevilor de catre psihologul scolii

Procedura operationala de constiutire si functionare a comisiei pentru acordarea de sanse pentru elevii cu nevoi speciale

Procedura operationala control intern privind activitatea de control financiar preventiv

Procedura operationala privind autoevaluarea institutionala

Procedura operationala privind comunicarea externa si institutionala

Procedura operationala de constituire a CEAC

Procedura operationala a comisiei metodice a consilierilor educativi

Procedura operationala de informare a parintilor privin programul educabililor si rezultatele scolare ale acestora

Procedura operationala de informare a elevilor privind progresul realizat si rezultatele scolare ale acestora

Procedura operationala privind examenele finale

Procedura operationala de transferare a elevilor de la alte institutii de invatamant la Colegiul National Gheorghe Vranceanu

Procedura operationala de echivalare a cursurilor de formare si acordare de credite profesionale transferabile

Procedura operationala de intocmire a planificarilor calendaristice

Procedura operationala de elaborare si aplicare a chestionarelor

Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor de venit

Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor - elevi

Procedura operationala proiecte educative

Procedura operationala privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar

Procedura operationala de implicare a parintilor in deciziile scolii ( in educatia institutionala)

Procedura operationala privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale

Procedura operationala de inscriere la biblioteca

Procedura operationala privind intocmirea planului anual al achizitiilor publice

Procedura operationala pentru acordarea ajutorului financiar in vederea achizitionarii de calculatoare

Procedura operationala pentru acordarea sprijinului in cadrul programului national de protectie sociala bani de liceu

Procedura operationala de perfectionare a cadrelor didactice

Procedura operationala de predare si primire a manualelor scolare

Procedura operationala privind plata burselor si ajutoarelor sociale

Procedura operationala privind programele pentru examene, concursuri si olimpiade scolare

Procedura opeartionala de urgenta la descoperirea unui incendiu

Procedura operationala privind reactualizarea regulamentului intern

Procedura operationala de realizare, validare si aprobare a ofertei scolii

Procedura operationala stiluri de invatare

Procedura operationala de instruire privind sanatatea si securitatea in munca

Procedura operationala de transfer a elevilor de la Colegiul National â

Procedura operationala de verificare a cataloagelor

Procedura operationala de informare externa si institutionala

Procedura premiere concursuri